ஆஸ்துமா நோய்க்கு நிரந்தர தீர்வு, காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் | Asthma permanent…